2019-01-17

PKO Bank Polski informuje, że środki pieniężne Klientów będących obywatelami Wielkiej Brytanii posiadających status nierezydenta w Polsce zdeponowane na rachunkach w PKO Banku Polskim, po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej (z dniem 30 marca 2019 r.) będą nadal gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do łącznej wysokości równowartości w walucie polskiej 100 000 EUR. Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów znajdują się pod poniższym linkiem.

https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/zasady-gwarantowania-depozytow/

Jednocześnie w związku z nierozstrzygniętą kwestią formuły wystąpienia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, do czasu wejścia w życie porozumienia pomiędzy ww. stronami, jak również po tym terminie, mogą występować zwiększone wahania kursu waluty GBP w stosunku do PLN. Jest to szczególnie istotne dla Klientów posiadających na rachunkach bankowych środki denominowane w GBP (funty brytyjskie) czy osób planujących podróże lub zakupy internetowe w Wielkiej Brytanii.