2022-06-09

Od 9 czerwca 2022 r. zmianie ulegnie oprocentowanie przeterminowane dla produktów udzielonych przez PKO Bank Polski, dla których stopa procentowa oparta jest na stopie lombardowej lub wysokości stopy referencyjnej. Ponadto zmieni się oprocentowanie kredytów preferencyjnych w złotych udzielanych w PKO Banku Polskim SA, dla których stopa procentowa oparta jest na stopie redyskontowej weksli oraz wysokości stopy referencyjnej.

Aktualne oprocentowanie wynosi:

Lp.

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Kredyty na realizację celów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, do oprocentowania  których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR udzielane:

 

1.1.

na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego udzielone (symbol GR):

 

1.1.a

do 30 kwietnia 2007 roku:

 

 

- oprocentowanie ogółem

7,5625

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,2100

1.1.b.

do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli:

 

 

- oprocentowanie ogółem

9,0750

 

- oprocentowanie od kredytobiorcy

1,5125

2.

Kredyty inwestycyjne udzielane gminom i przedsiębiorstwom nie prowadzącym działalności budowlanej, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz kredyty mieszkaniowe - na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z zastosowaniem dopłat do oprocentowania przez BGK:

 

2.1.

- oprocentowanie ogółem

6,661)

2.2.

- oprocentowanie od kredytobiorcy

2,001)

3.

Kredyty na cele mieszkaniowe – niekomercyjne – z przejściowym wykupem odsetek przez budżet państwa:

 

3.1.

Hipoteczne

7,002)

3.2.

udzielone na podstawie umów zawartych do dnia 31 maja 1992r. i udzielone spółdzielniom mieszkaniowym w okresie od dnia 1 czerwca 1992r. do dnia 31 grudnia 1994r. na warunkach określonych w § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1994r. w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu (Dz. U. Nr 61, poz. 256 i Nr 139, poz. 750) oraz udzielonych do dnia 31 marca 1996r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996r. (Dz. U. Nr 27, poz. 121) – przeniesione do spłaty długoterminowej.

 

7,002)

4.

Preferencyjne kredyty studenckie z dopłatami z Funduszu Kredytów Studenckich, dla umów zawartych:

 

4.1

do dnia 17 grudnia 2021 r.

7,26

4.2

od dnia 18 grudnia 2021 r.

9,26

5.

Kredyty o charakterze odnawialnym, w tym Kredyt odnawialny Inteligo przeterminowane i postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele konsumpcyjne, dla umów zawartych:

 

5.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem 5.2 i 5.3.

23,00

5.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r. (dotyczy kredytów odnawialnych Inteligo) z zastrzeżeniem pkt 5.3.

23,00

5.3.

do dnia 31 grudnia 2015 r., które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)

23,00

5.4.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

23,00

6.

Zadłużenie przeterminowane kart kredytowych dla klientów indywidualnych dla umów zawartych:

 

6.1.

do dnia 8 stycznia 2016 r. z zastrzeżeniem pkt 6.3.

23,00

6.2.

od dnia 9 stycznia 2016 r.

23,00

6.3.

do dnia 8 stycznia 2016 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 8 stycznia 2016 r.  3)

23,00

7.

Kredyty przeterminowane i kredyty postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności udzielone na cele konsumpcyjne, z wyłączeniem kredytów o charakterze odnawialnym, dla umów zawartych:

 

7.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r. , z zastrzeżeniem pkt 7.2.

23,00

7.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)

23,00

7.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

23,00

8.

Kredyty o charakterze odnawialnym przeterminowane, postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności udzielone na cele gospodarcze, dla umów zawartych:

 

8.1.

do 31 grudnia 2015 r. i przedłużanych po 1.stycznia .2016 r., z zastrzeżeniem pkt 8.2.

23,00

8.2.

do 31 grudnia 2015 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)

23,00

8.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

23,00

9.

Kredyty przeterminowane, z wyłączeniem kredytów o charakterze odnawialnym na cele gospodarcze, przeterminowane Pożyczki MSP, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla klientów indywidualnych, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredyty i Pożyczki hipoteczne dla klientów indywidualnych, Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze i mieszkaniowe, dla umów zawartych:

 

9.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r. , z zastrzeżeniem  pkt 9.2.

23,00

9.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 3)

23,00

9.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

23,00

10.

Zadłużenie przeterminowane  kart kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla klientów korporacyjnych dla umów zawartych:

 

10.1.

do dnia 8 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem pkt 10.3.

23,00

10.2.

od dnia 9 stycznia 2016 r.

23,00

10.3.

do dnia 8 stycznia 2016 r  wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 8 stycznia 2016 r. 3)                      

23,00

11.

Zadłużenie przeterminowane na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych dla umów zawartych :

 

11.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 11.2.

23,00

11.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r., które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r. 3)

23,00

11.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

23,00

12.

Zadłużenie przeterminowane/ przekroczenie środków z tytułu rozliczenia przez Bank transakcji kartowych w Podstawowym rachunku płatniczym

19,00

13.

Niedopuszczalne salda debetowe  na rachunkach bieżących, bieżących BIZNES PARTNER (oraz w otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER), w rachunkach pieniężnych dla klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze

i niespłacone w terminie dopuszczalne saldo debetowe, w tym niespłacone w terminie saldo debetowe w rachunkach pieniężnych dla klientów, dla których PKO Bank Polski SA prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze otwartych:

 

13.1

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 13.2.

23,00

13.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r.  wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r. 3)

23,00

13.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

23,00

14.

Nieautoryzowane saldo ujemne dla Konta Inteligo prywatnego i Konta Inteligo firmowego dla umów zawartych:

 

14.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 14.2.

23,00

14.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r., wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016  r.

23,00

14.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

23,00

15.

Odsetki od przeterminowanej Pożyczki Inteligo, dla umów zawartych:

 

15.1.

do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 15.2.

23,00

15.2.

do dnia 31 grudnia 2015 r. które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r. 3)        

23,00

15.3.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

23,00

 

1)   obowiązuje od dnia 14 lipca 2009 r.

2)  obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.

3) obowiązuje od dnia zawarcia umowy restrukturyzacyjnej