2013-05-24

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN II wartość kursu USD/PLN z dnia referencyjnego tj. 27 listopada 2012 roku, o którym mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN II,

wynosi 3,1634.

Parametr z przedziału 10 – 15 groszy został ustalony na 10 groszy, natomiast wartość zysku z przedziału

4% – 6% w skali 6 miesięcy (8%-12% w skali roku) została ustalona na 4,0% w skali 6 miesięcy (8,0% w skali roku). Powyższe wartości stanowią podstawę do wyznaczenia przedziału domkniętego [3,0634 ; 3,2634]. W trakcie okresu obserwacji od 28 listopada 2012 do 21 maja 2013 było 119 dni w których był ustalany fixing NBP kursów walutowych (parametr N z poniższego wzoru). W ciągu 114 dni (parametr D z poniższego wzoru) kurs USD/PLN (fixing NBP) znalazł się w przedziale domkniętym [3,0634 ; 3,2634].

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że zysk na zakończenie okresu umownego wyniesie 3,8319% za okres 6 miesięcy (7,6638% w skali roku).

Poniżej przedstawiono zasady lokaty strukturyzowanej:

a)    za każdy dzień (dzień w którym ustalany jest fixing NBP kursów walutowych) w trakcie okresu obserwacji w którym kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym [3,0634 ; 3,2634],Klientowi zostaną naliczone odsetki w wysokości 4,0% w skali 6 miesięcy (8,0% w skali roku), w łącznej wysokości obliczonej według wzoru:
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ODSETEK = NOMINAŁ * OPROCENTOWANIE * D / N, gdzie:
NOMINAŁ – wartość środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie,
OPROCENTOWANIE – oprocentowanie w wysokości 4,0% w skali 6 miesięcy (8,0% w skali roku),
D- liczba dni w okresie obserwacji, w których kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym [3,0634 ; 3,2634],
N – liczba dni w okresie obserwacji, w których ustalany jest fixing NBP kursów walutowych,

b)  za każdy dzień (dzień w którym ustalany jest fixing NBP kursów walutowych) w trakcie okresu obserwacji w którym kurs USD/PLN nie znajdzie się w przedziale domkniętym [3,0634 ; 3,2634], odsetek nie nalicza się,

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.