2014-12-15

PKO Bank Polski SA informuje, że ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) wprowadziła zmiany, w szczególności w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i dotyczyć będą odsetek stawianych do dyspozycji Klienta przez Bank po tej dacie.

Zgodnie z brzmieniem art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Banki zobowiązane są do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19 % od stawianego do dyspozycji Klienta przychodu z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub

w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

W znowelizowanym brzmieniu, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są w szczególności odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych,  o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,  w tym także odsetki od lokat terminowych, oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

Uwzględniając powyższe przepisy, począwszy od dnia ich wejścia w życie, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r., decydującym kryterium uznania środków za służące prowadzeniu działalności gospodarczej jest utworzenie lokaty/rachunku lokacyjnego ze środków pochodzących z rachunku rozliczeniowego prowadzonego w Banku oraz wykorzystanie tych środków dla potrzeb działalności gospodarczej.  PKO Bank Polski SA będzie natomiast zobowiązany do poboru podatku w wysokości 19 % od przychodu odsetkowego stawianego do dyspozycji Klienta - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (zarówno indywidualnie, jak i w formie spółek nieposiadających osobowości prawnej) generowanego na rachunku lokaty terminowej/rachunku lokacyjnego, pod warunkiem, że Klient nie posiada w Banku założonego rachunku rozliczeniowego,  z którego zasilałby ten rachunek lokaty.