2021-11-26

Ta informacja jest ważna dla Ciebie, jeżeli masz zawarte umowy lub posiadasz produkty, w których są stosowane wskaźniki referencyjne z grupy LIBOR.

Od 1 stycznia 2022 r., w związku z unijną reformą wskaźników referencyjnych i decyzją brytyjskiego organu nadzoru (Financial Conduct Authority – FCA1), nie będą już opracowywane i publikowane wskaźniki referencyjne LIBOR CHF.

Wskaźnik referencyjny LIBOR CHF w Twojej umowie kredytu/pożyczki zostanie zastąpiony zamiennikiem wskazanym przez Komisję Europejską.

Co to dla Ciebie oznacza?

  • nie ponosisz żadnych opłat,
  • marża Twojego kredytu/pożyczki pozostaje bez zmian,
  • pozostałe warunki Twojej umowy pozostają bez zmian,
  • nie ma potrzeby zawierania dodatkowych umów/aneksów,
  • nie musisz podejmować dodatkowych czynności.

Na czym polega zmiana?

Komisja Europejska w Rozporządzeniu2, które obowiązuje z mocy prawa i będzie od 1 stycznia 2022 r. bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, wyznaczyła zamienniki dla wskaźników LIBOR CHF. Zamiennikami tymi będzie odpowiednio 1-miesięczna albo 3-miesięczna stopa składana SARON3 ze wskazaną wartością spreadu korygującego. Zamienniki wskaźników LIBOR zostały określone w poniższej tabeli:

LIBOR

TERMIN ZAPADALNOŚCI

(w miesiącach, M)

Zamiennik

Wartość spreadu korygującego (%)4

CHF

1 M

1-miesięczna stopa składana SARON (SAR1MC)

ISIN CH0477123886

-0,0571

CHF

3 M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0031

CHF

6 M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0741

CHF

12 M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,2048

W związku z powyższym, oprocentowanie Twojego kredytu/pożyczki w CHF będzie uwzględniało zamiennik.

Przykład: jeżeli oprocentowanie kredytu oparte jest na LIBOR CHF 3M, to zostanie on zastąpiony 3-miesięczną stopą składaną SARON z dodanym spreadem korygującym w wysokości 0,0031%.

Do ustalenia oprocentowania, w dniu w którym pobierana jest wartość wskaźnika LIBOR CHF, zostanie pobrana dostępna w tym dniu wartość zamiennika (SARON) z odpowiednim spreadem. Przy czym
do czasu, gdy do określenia - zgodnie z terminami określonymi w umowie kredytu/pożyczki - nowej wysokości oprocentowania bank będzie miał obowiązek zastosować wskaźnik opublikowany
do 31 grudnia 2021 r., zastosowany będzie wskaźnik LIBOR.

Na co zwrócić uwagę?

Tak jak ma to miejsce w przypadku wskaźnika LIBOR, również wartość wskaźnika SARON podlega zmienności i może w przyszłości zwiększyć się albo zmniejszyć ze względu na czynniki makroekonomiczne i rynkowe mające wpływ na sposób wyznaczania tego wskaźnika.

 

Administratorem wskaźnika referencyjnego stopy procentowej Swiss Average Rate ON (SARON) jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu.

Pytania i odpowiedzi↗

  

1  komunikat o podjętej decyzji jest dostępny pod adresem: https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf

2 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1847 z 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR)

3 Administratorem wskaźnika SARON (Swiss Average Rate ON) jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu.

4 w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisja Europejska wprowadziła stały spread korygujący, który będzie dodawany do wskaźnika SARON, aby ograniczyć ekonomiczne skutki wprowadzenia zamiennika wynikające z różnicy wartości tego wskaźnika w stosunku do wartości LIBOR CHF.