2018-12-28

1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy Działu III Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, które wprowadzają obowiązek informowania organów administracji podatkowej o schematach podatkowych. Aby prawidłowo wypełnić ten obowiązek, Bank może się indywidualnie kontaktować z klientami i kontrahentami: w celu poinformowania o wypełnieniu obowiązków lub uzyskania dodatkowych informacji.

Przepisy wymagają dochowania należytej staranności nie tylko w relacji z organami podatkowymi, lecz również z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w daną transakcję. Nowe regulacje adresowane są do stron uczestniczących w transakcjach, w ich przygotowaniu, wdrożeniu oraz wsparciu. W określonych przypadkach obowiązek informowania dotyczyć będzie zdarzeń, które miały miejsce po 25 czerwca 2018 r. (transakcje transgraniczne) lub po 1 listopada 2018 r. (transakcje krajowe).

Nowe regulacje wprowadzają do polskiego prawa przepisy Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. Pełna treść nowelizacji Ordynacji dostępna jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002193 

Ministerstwo Finansów pracuje nad dodatkowymi objaśnieniami przepisów, które zostaną opublikowane w połowie stycznia 2019 r.