2020-12-18

4 stycznia 2021 r. zmieniamy Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Business, a 18 stycznia 2021 r. również Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business. 

Wynika to głównie z konieczności dostosowania się banku do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Ustawa rozszerza standardy ochrony prawnej w zakresie klauzul abuzywnych przewidziane do tej pory dla konsumentów na przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Podstawowe zmiany w regulaminach dotyczą:

  1. trybu i przesłanek zmiany oprocentowania i Taryfy,
  2. wypowiedzenia umowy rachunku.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Zgodnie z właściwym Regulaminem, jeśli klient nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może rozwiązać umowę o karty kredytowe typu Business oraz umowę o karty obciążeniowe typu Business z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia. Jeśli nie otrzymamy wypowiedzenia, uznamy, że zmiany zostały zaakceptowane. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Business (Pobierz PDF)

Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business (Pobierz PDF)