2021-03-12

12 kwietnia 2021 r. zmieniamy Zasady używania kart debetowych typu przedpłaconego personalizowanych i niepersonalizowanych.

Zmiany w Zasadach wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania banku do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, której celem jest podniesienie standardów ochrony prawnej przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG do poziomu przysługującego konsumentom.  Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

W przypadku braku zgody na zmianę Zasad, można wypowiedzieć umowę o wydawanie i używanie kart debetowych typu przedpłaconego personalizowanych i niepersonalizowanych w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu tej informacji. Rozwiązanie umowy nastąpi z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie. Jeśli umowa nie zostanie wypowiedziana w wyżej wymienionym terminie, uznamy, że zmiany zostały zaakceptowane.

W razie pytań dotyczących wprowadzanych zmian, prosimy o kontakt z doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.

Zasady używania kart debetowych typu przedpłaconego personalizowanych (Pobierz PDF)

Zasady używania kart debetowych typu przedpłaconego niepersonalizowanych (Pobierz PDF)