2020-06-10

1 lipca 2020 r. zmieni się treść Regulaminu rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim (Regulamin). Zmiana wynika między innymi z dostosowania się banku do przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która rozszerza standardy ochrony prawnej przewidzianej dla konsumenta na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Standardy te dotyczą sytuacji, gdy:

  • osoba fizyczna zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
  • jednocześnie, ta umowa nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (zmiany w zakresie klauzul abuzywnych).

Pozostałe najważniejsze zmiany Regulaminu dotyczą:

  1. postanowień dotyczących składania reklamacji,
  2. doprecyzowania, że do zasad i sposobu realizacji rozliczeń pieniężnych oraz zasad i sposobu realizacji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym zastosowanie ma Regulamin rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO BP SA.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian w regulaminie, mogą Państwo wypowiedzieć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia umowę rachunku lokacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Okres wypowiedzenia umowy rachunku bankowego wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia dostarczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa przestaje obowiązywać na warunkach określonych w Regulaminie.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zmian w Regulaminie prosimy o kontakt ze swoim doradcą.

  Regulamin ważny od 01.07.2020 r.