2013-06-21

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego przyjęło rekomendację Zarządu Banku dotyczącą podziału zysku. Na dywidendę zostanie przeznaczone 61,12 proc. zysku netto za 2012 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, czyli 1,80 zł na jedną akcję. WZA zdecydowało także o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.
 
Decyzja WZA jest zgodna z nową polityką dywidendy PKO Banku Polskiego dostosowaną do ładu regulacyjnego i otoczenia gospodarczego ogłoszoną w kwietniu ubiegłego roku. Zakłada ona stabilne realizowanie w długim terminie wypłat z zysku dla akcjonariuszy w kwocie nadwyżki kapitału powyżej przyjętych minimalnych wskaźników wypłacalności z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego. Ponadto PKO Bank Polski spełniał wszystkie kryteria umożliwiające rekomendację wypłaty dywidendy w maksymalnej kwocie, określonej przez KNF.
 
Bank jest uprawniony do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2012 rok, który wyniósł 3,6 mld zł oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 88,5 mln zł. Ponadto PKO Bank Polski wypłaca dywidendę regularnie, w każdym roku od momentu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2004 roku, co świadczy o silnych fundamentach i wysokich wynikach finansowych. Stopa dywidendy z zysków 2012 roku dla akcjonariuszy wynosi 5 proc.
 
- Po raz kolejny akcjonariusze podzielają rekomendację Zarządu i Rady Nadzorczej, co do podziału zysku. Cieszy mnie, że zaproponowany poziom dywidendy uznali za zadawalający, gdyż pozwala on nie tylko utrzymać wskaźniki wypłacalności na wymaganym poziomie, ale i zapewnić środki na stabilny rozwój Banku – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.
 
Dzień dywidendy został ustalony na 19 września 2013 roku, wypłata dywidendy nastąpi 4 października 2013 roku.

Walne Zgromadzenie zdecydowało także o zmianach w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego. Powołana Elżbieta Mączyńska - Ziemacka zastąpiła odwołanego Jana Bossaka.
 
Elżbieta Mączyńska - Ziemacka jest profesorem nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Szkoły Głównej Handlowej. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalizuje się w analizie ekonomicznej, finansach i wycenie przedsiębiorstw oraz nieruchomości.
 
Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej, Zarządu z działalności oraz Rady Nadzorczej za 2012 rok. Udzielono również absolutorium wszystkim członkom władz Banku za ubiegły rok.