2016-11-21

Przypominamy, że Klienci, którzy w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.: otworzyli rachunek finansowy, w tym także w związku z nabyciem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI S.A.), proszeni są o złożenie Oświadczenia o statusie FATCA do PKO Banku Polskiego lub do PKO TFI S.A.

Obowiązek złożenia „Oświadczenia o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki” (dalej „Oświadczenie o statusie FATCA”) został nałożony na klientów polskich instytucji finansowych, w tym PKO Banku Polskiego i PKO TFI S.A., zgodnie z ustawą z dnia 9.10.2015 r . o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”).

Przypominamy, że niezłożenie Oświadczenia do dnia 1.12.2016 r. spowoduje blokadę rachunków finansowych.

Skutkiem blokady rachunków finansowych w PKO Banku Polskim jest brak możliwościkorzystania ze środków zgromadzonych na rachunkach, w tym: realizacji wypłat gotówkowych, przelewów, zleceń stałych, spłat zobowiązań kredytowych i płatności składek ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy z rachunku finansowego pobierana jest opłata za ubezpieczenie lub składka ubezpieczeniowa, blokada rachunku finansowego może również skutkować wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. Natomiast dla produktów PKO TFI S.A. blokada skutkuje brakiem możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na Państwa rejestrach w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A., czyli dokonywania zleceń konwersji, przeniesień i odkupienia aż do czasu złożenia Oświadczenia o statusie FATCA.

Co ważne, klient zobowiązany jest do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA w każdej instytucji finansowej, w której posiada rachunek finansowy. Złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia FATCA wiąże się z odpowiedzialnością karną. Przypominamy również, że w przypadku zmiany statusu podatkowego, klient ma obowiązek złożenia nowego oświadczenia.

Formularz oświadczenia można otrzymać w dowolnym oddziale Banku lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Banku pod adresem https://www.pkobp.pl/informacja-na-temat-zgodnosci-pko-banku-polskiego-sa-z-fatca-ang-foreign-account-tax-compliance-act/.

Klienci PKO TFI SA mogą pobrać formularz także pod adresem http://www.pkotfi.pl/fatca-podstawowe-informacje/.

Dodatkowe informacje na temat blokady rachunku dostępne są również na stronach internetowych:

 

W celu uniknięcia blokady rachunku, prosimy o niezwłoczne dostarczenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia o statusie FATCA do dowolnego oddziału Banku lub przesłanie na adres korespondencyjny Banku:

PKO Bank Polski SA
Centrum Operacji

Biuro Operacji w Poznaniu

pl. Wolności 3

60-914 Poznań.

 

Klienci PKO TFI S.A. mogą oświadczenie złożyć także za pośrednictwem:

  • telefonu pod numerem 22 358 56 56 lub pod numerem infolinii 801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego) w przypadku, gdy posiadają Państwo aktywną usługę składania zleceń za pośrednictwem telefonu,
  • serwisu internetowego dostępnego na stronie pkotfi.pl (zakładka Ustawienia/Dane osobowe) w przypadku, gdy posiadają Państwo aktywną usługę składania zleceń za pośrednictwem Internetu,
  • najbliższej placówki dystrybutora oferującego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.(lista POK dostępna jest tutaj: http://www.pkotfi.pl/placowki/),
  • poczty tradycyjnej poprzez odesłanie wypełnionego Oświadczenia o statusie FATCA na adres korespondencyjny PKO BP Finat sp. z o.o. ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.