2009-06-16

PKO BP SA informuje, że w dniu 16 czerwca 2009 r. Bank otrzymał od Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKO BP SA załączone pismo z prośbą o jego zamieszczenie na stronie internetowej Banku. Rada Nadzorcza banku popiera działania mające na celu wzrost wartości akcji dla akcjonariuszy, podwyższenie kapitałów Banku w celu wzmocnienia jego pozycji konkurencyjnej oraz realizacji przyjętych celów strategicznych. Rada Nadzorcza PKO BP SA kierując się najlepiej pojętym interesem banku i akcjonariuszy, po wnikliwej analizie przestawionych jej wniosków Zarządu o wypłatę całości zysku Banku wypracowanego w 2008r. w formie dywidendy wraz z jednoczesnym podwyższeniem kapitału poprzez emisję nowych akcji, określanych przez Zarząd jako "tzw. transakcja pakietowa", w tym w szczególności zaproponowanej struktury i harmonogramu transakcji, parametrów i rodzajów ryzyka wynikających z niewspółmierności czasowej obu transakcji, co przejściowo może spowodować istotny spadek współczynnika wypłacalności, jak i spadek notowań akcji PKO BP SA, nie będzie rekomendować ZWZA jej przyjęcia. Dobre wyniki banku stwarzają korzystne warunki nie tylko dla rozszerzenia akcji kredytowej, ale także umocnienia pozycji konkurencyjnej banku. Rada Nadzorcza popiera Strategiczne kierunki działania Banku, w tym podwyższenie kapitału oraz działania, które są przejrzyste, budzą zaufanie i zapewniają dynamiczny rozwój banku. Nie bez znaczenia jest również rola banku jaką odgrywa on w systemie bankowym w Polsce. Emisja nowych akcji musi być przygotowana z najwyższą starannością, przy minimalizacji mogących wystąpić rodzajów ryzyka. Zarząd, poza w/w „transakcją pakietową” nie przedłożył alternatywnego projektu podwyższenia kapitałów banku. Rada Nadzorcza banku otwarta jest na dialog i współpracę z Zarządem banku oraz Interesariuszami banku, w tym z głównym akcjonariuszem, której efektem powinno być ustalenie optymalnych z punktu widzenia banku i akcjonariuszy działań zmierzających do realizacji celów strategicznych banku. Efektywnie przeprowadzona transakcja podwyższenia kapitałów banku stwarza możliwość wypłaty w przyszłości dywidendy dla akcjonariuszy. Przyjęte 15 czerwca 2009r. przez Radę Nadzorczą zmiany w Statucie Banku umożliwiają wypłatę dywidendy zaliczkowej, także w tym roku, pod warunkiem, że sytuacja finansowa banku umożliwi jej realizację i zarazem nie będzie wpływać ujemnie na akcję kredytową i realizację celów strategicznych banku.