2020-05-25

Stan pandemii COVID-19 spowodował szereg ograniczeń, w tym również związanych z podróżowaniem poza krajem. Mimo wprowadzonych obostrzeń, kontynuujemy organizację leczenia za granicą (za wyj. USA) w ramach ubezpieczenia OnkoPlan, w wariantach ochrony Premium i Premium +. 

Szpitale za granicą przyjmują obecnie pacjentów, ale organizacja leczenia jest możliwa pod warunkiem wyjazdu z Polski. W każdym przypadku organizacji takiego leczenia uwzględniamy wszystkie wymogi formalne również te związane z epidemią. Jednocześnie dbamy przy tym o jak największy komfort naszych klientów. 

Każda osoba, która korzysta ze świadczeń opieki medycznej za granicą w ramach ubezpieczenia OnkoPlan jest traktowana indywidualnie pod kątem szczegółowych zaleceń medycznych co do jej trybu leczenia. W zależności od rekomendowanego podejścia medycznego, czy trybu leczenia, zabiegi, mogą być przekładane w czasie, po uzgodnieniu  z pacjentem. 

Przy organizacji leczenia za granicą bierzemy pod uwagę, że szpitale oraz państwa, w których będzie leczył się klient, mogą mieć własne zasady np. co do okresu obowiązywania kwarantanny. Organizując pomoc, jesteśmy je zobowiązani uwzględnić. 

Bez dodatkowych ograniczeń związanych z pandemią realizujemy w terminie Drugą Opinię Medyczną oferwaną w zakresie ubezpieczenia OnkoPlan. Także pozostałe świadczenia z tytułu ubezpieczenia OnkoPlan są realizowane w przyjętych terminach. 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia OnkoPlan, w tym informacja o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Karcie Produktu.

Więcej o ubezpieczeniu