2021-06-24

Masz książeczkę mieszkaniową? Przeczytaj o zmianie przepisów.

W styczniu 2021 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (z późn. zm.).
Zmiany dotyczą obowiązku rejestracji książeczek i uprawnień do premii gwarancyjnej.

 

Obowiązek rejestracji książeczki mieszkaniowej

Od 19 stycznia 2021 r. trzeba zarejestrować książeczkę mieszkaniową w banku, który ją obsługuje. Jeśli została wystawiona przez PKO Bank Polski, możesz to zrobić w dowolnym oddziale naszego banku. Koniecznie weź ze sobą książeczkę mieszkaniową. Od tego, czy ją zarejestrujesz będzie zależeć, jak szybko możesz ją zlikwidować.

W przypadku gdy będziesz likwidować książeczkę:

  • do 31 grudnia 2022 r. – zasady likwidacji nie zmienią się,
  • od 1 stycznia 2023 r. – jeśli książeczka nie będzie zarejestrowana do 31.12.2022, właściciel nie będzie mógł jej zlikwidować jak dotychczas. Właściciel książeczki zarejestrowanej po 31.12.2022 r., będzie mógł się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie jej rejestracji (np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.).

Wyjątkiem są sytuacje, gdy czynność uprawniająca do wypłaty premii gwarancyjnej miała miejsce przed 1 stycznia 2023 r., ale sam wniosek został złożony już w 2023 roku – wtedy książeczkę można zlikwidować w tym samym roku (o ile nie upłynął ustawowy termin 90 dni).

Rozszerzenie katalogu czynności uprawniających do premii gwarancyjnej

O wypłatę premii gwarancyjnej można ubiegać się również w przypadku:

  • zapłaty części ceny lokalu mieszkalnego (ponad 3% wartości odtworzeniowej lokalu), na podstawie umowy najmu instytucjonalnego (z dojściem do własności),
  • montażu, wymiany lub modernizacji instalacji gazowej, elektrycznej lub wodno – kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
  • poniesienia wydatków na termomodernizację w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym (co najmniej 6 tys. zł),
  • ponoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przez co najmniej 5 lat.

Dodatkowo, w wyniku zmiany dotychczasowego katalogu czynności uprawniających do wypłaty premii gwarancyjnej, o premię można się ubiegać także przy:

  • zakupie lub zamianie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w ramach współwłasności w częściach ułamkowych,
  • zakupie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w częściach ułamkowych.

W obu przypadkach udział musi wynieść co najmniej ¼.

Więcej informacji  w Informatorze.