2022-03-15

Informujemy, że od dnia 9 marca 2022 r.:

 • w zakresie terminów negocjowania warunków transakcji skarbowych oraz przyjmowania dyspozycji z nimi związanych 
  1/ warunki transakcji zawieranych telefonicznie mogą być ustalane w dni robocze w godzinach 8:30–17:00, z zastrzeżeniem pkt 2 i 4,
  2/ warunki transakcji na rynku papierów dłużnych mogą być ustalane w dni robocze w godzinach 9:00–17:00, z wyjątkiem transakcji rozliczanych w dniu ich zawarcia, które mogą być ustalane w godzinach 9:00-14:00,
  3/ warunki negocjowanych natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych w kanale mobilnym oraz na iPKO dealer mogą być ustalane w dni robocze od poniedziałku od godziny 01:00 do piątku do godziny 23:00, a dla pozostałych transakcji w dni robocze od 07:00 do 17:00,
  4/ warunki transakcji, które wynikają z realizacji Orderu złożonego telefonicznie u dealera mogą być ustalane w godzinach 8:30-17:00:
   - w dniu roboczym, który jest dniem realizacji Orderu - jeżeli został zrealizowany do godz. 17:00,
   - niezwłocznie w następnym dniu roboczym po dniu realizacji Orderu - jeżeli został zrealizowany po godzinie 17:00 w dniu roboczym lub w dniu, który nie był dniem roboczym,
  5/ złożenie dyspozycji lub dostarczenie do Banku innych dokumentów wymaganych do rozliczenia innej operacji bankowej z zastosowaniem transakcji natychmiastowej lub terminowej wymiany walut wymienialnych powinno nastąpić do godziny 16:30 w dacie waluty transakcji,
  6/ warunki realizacji przelewów zagranicznych, w szczególności obowiązujące godziny graniczne oraz dostępne waluty transakcji, określone są w komunikacie, który jest dostępny na stronie: https://www.pkobp.pl/aktualnosci/realizacja-przelewow-zagranicznych-w-pko-banku-polskim 
 • w zakresie potwierdzania transakcji skarbowych:
  Klient jest zobowiązany niezwłocznie zweryfikować potwierdzenie transakcji skarbowej, które otrzymał z Banku. W przypadku stwierdzenia niezgodności, powinien poinformować o tym Bank, nie później niż do godziny 16.00 w następnym dniu roboczym,
 • w zakresie negocjowanych natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych:
  1/ Bank przeprowadza transakcje natychmiastowe dla walut ogłaszanych w Tabeli kursów banku, z zastrzeżeniem pkt 2,
  2/ Bank przyjmuje Ordery dla par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, EUR/USD, SEK/PLN, NOK/PLN, DKK/PLN, CZK/PLN i HUF/PLN,
  3/ minimalna kwota transakcji natychmiastowej wynosi:
    a/ dla Klientów instytucjonalnych – 25 000 USD lub równowartość tej kwoty w innych walutach,
    b/ dla Klientów indywidualnych – 25 000 USD lub równowartość tej kwoty w innych walutach
  4/ minimalna kwota transakcji natychmiastowej zawartej przez kanał mobilny lub iPKO dealer wynosi:
    a/ 1 jednostkę waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD, NZD, SGD,
    b/ 10 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY, HRK, ZAR,
    c/ 100 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,
  5/ minimalna kwota Orderu złożonego u dealera w Banku wynosi:
    a/ dla Orderów, o których mowa w pkt 2.,
     - dla Klientów instytucjonalnych – 25 000 USD lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach określonych w pkt 2,
     - dla Klientów indywidualnych – 25 000 USD lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach określonych w pkt 2, 
    b/ dla Orderów, w pozostałych walutach – 500 000 jednostek danej waluty,
  6/ kwota Orderu złożonego w kanale mobilnym lub iPKO dealer wynosi:

  Waluta

  Kwota minimalna

  Kwota maksymalna

  EUR

  1 000

  500 000

  USD

  1 000

  500 000

  CHF

  1 000

  500 000

  GBP

  1 000

  500 000

  SEK

    6 000

  3 000 000

  DKK

    6 000

   3 000 000

  NOK

  6 000

  3 000 000

  CZK

  30 000

  13 000 000

  HUF

  200 000

  100 000 000


  7/ aby zrealizować Order, Bank monitoruje kursy wymiany walut w dni robocze od poniedziałku od godziny 01:00 do piątku do godziny 23:00,
  8/ jeżeli w godzinach 17:00-00:00 następuje realizacja Orderu z datą waluty transakcji, w wyniku czego zostanie zawarta transakcja, to rozliczenie transakcji natychmiastowej następuje w następnym dniu roboczym,
  9/ w przypadku zawierania transakcji natychmiastowej za pośrednictwem kanału mobilnego lub iPKO dealer po godzinie 16:00 i rozliczanej w dniu zawarcia, na rachunku Klienta wymagane jest pełne pokrycie nominału transakcji należnego Bankowi z tytułu rozliczenia transakcji,
  10/ w przypadku transakcji natychmiastowej zawartej za pośrednictwem kanału mobilnego lub iPKO dealer po godzinie 17:00 i rozliczanej w dniu zawarcia, gdy na środkach pieniężnych wymaganych do pokrycia nominału transakcji ustanowiona jest blokada, Bank może dokonać jej rozliczenia następnego dnia po dacie waluty,
  11/ w przypadku transakcji natychmiastowej powiązanej z rozliczeniem polecenia wypłaty (przelew zagraniczny):
    a) minimalna kwota transakcji natychmiastowej dla przelewów zagranicznych przychodzących wynosi: 
      - w przypadku transakcji zawartej telefonicznie z dealerem – 25 000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach, z zastrzeżeniem pkt. 12,
      - w przypadku transakcji zawartej w iPKO dealer – 5 000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach, 
    b) minimalna kwota transakcji natychmiastowej dla przelewów zagranicznych wychodzących wynosi: 
      - w przypadku transakcji zawartej telefonicznie z dealerem – 25 000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach, z zastrzeżeniem pkt. 12,
      - w przypadku zawarcia transakcji w iPKO dealer – zgodnie z kwotami minimalnymi określonymi w pkt 4., dla klientów rozliczających przelewy negocjowane z wykorzystaniem procesu, w którym klient w iPKO dealer wybiera z listy przelew, który ma zostać objęty negocjacją. W pozostałych przypadkach kwota minimalna transakcji wynosi 5 000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach,
  12/ dla Klientów indywidualnych kwoty minimalne transakcji natychmiastowych dla przelewów zagranicznych, w przypadku transakcji zawartej telefonicznie z dealerem, wynoszą 100 000 USD lub równowartość tej kwoty w innych walutach,
  13/ platforma iPKO dealer dostępna jest dla Klientów instytucjonalnych oraz Klientów Bankowości Prywatnej,
 • w zakresie negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut wymienialnych:
  1/ Bank przeprowadza transakcje terminowe dla walut ogłaszanych w Tabeli kursów banku,
  2/ minimalna kwota transakcji terminowej wynosi 25 000 USD albo równowartość tej kwoty w innej walucie, z zastrzeżeniem pkt 4,
  3/ w przypadku rozliczenia transakcji Time Option w transzach, kwota transzy nie może być mniejsza niż kwota określona w pkt 2, z wyłączeniem ostatniej transzy,
  4/ minimalna kwota transakcji terminowej zawartej przez kanał mobilny lub iPKO dealer wynosi:
   - 5000 jednostek waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD, NZD, SGD,
   - 50 000 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY, HRK, ZAR,
   - 500 000 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,
 • w zakresie negocjowanych transakcji FX swap:
  1/ Bank przeprowadza transakcje FX swap dla walut ogłaszanych w Tabeli kursów banku,
  2/ z zastrzeżeniem pkt 3, minimalna kwota transakcji FX swap wynosi 25 000 USD albo równowartość tej kwoty w innej walucie,
  3/ minimalna kwota transakcji FX swap zawartej przez iPKO dealer wynosi:
   - 5000 jednostek waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD, SGD,
   - 50 000 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN, CNY, HRK, ZAR,
   - 500 000 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,
 • w zakresie opcji walutowej:
  1/ Bank przeprowadza transakcje opcyjne dla par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, USD/NOK, NOK/PLN, SEK/PLN, EUR/SEK,
  2/ minimalna kwota nominalna opcji walutowej wynosi:
   - 50 000 USD w walucie bazowej dla europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej, walutowej opcji azjatyckiej oraz amerykańskiej opcji walutowej,
   - 5 000 PLN dla europejskiej walutowej opcji binarnej,
   - 50 000 PLN dla amerykańskiej walutowej opcji binarnej,
  albo równowartość tej kwoty w innej walucie,
  3/ opcje walutowe wygasają w dniu wygaśnięcia o godzinie:
   - 11:00 dla opcji, w których walutą kwotowaną jest PLN, z zastrzeżeniem lit. b,
   - 16:00 czasu środkowoeuropejskiego dla opcji, w których kursem referencyjnym jest fixing ECB,
   - 10:00 czasu nowojorskiego dla opcji, w których walutą kwotowaną nie jest PLN i kursem referencyjnym nie jest fixing ECB,
  4/ Klient zobowiązany jest zapewnić na rachunku bankowym środki pieniężne do rozliczenia premii, najpóźniej do godziny 17:00 w dniu rozliczenia premii,
  5/ Klient może telefonicznie u dealera zmienić sposób rozliczenia opcji waniliowej i opcji barierowej, zgłaszając dyspozycję zmiany najpóźniej do godziny 10:00 w dniu wygaśnięcia opcji,
  6/ dla barierowych opcji walutowych źródłem informacji o osiągnięciu przez kurs rynkowy spot poziomu kursu bariery są transakcje zawarte na rynku międzybankowym dostępnym na platformie Refinitiv FX Spot Matching. Dla par walutowych nie kwotowanych bezpośrednio na tej platformie stosuje się kursy krzyżowe wyliczane na podstawie dostępnych na tej platformie kwotowań,
 • w zakresie opcji na stopę procentową:
  1/ Bank przeprowadza transakcje opcji na stopę procentową dla walut: PLN, EUR, USD, CHF,
  2/ minimalna kwota transakcji wynosi 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie wymienionej w pkt 1,
  3/ Klient zobowiązany jest zapewnić na rachunku bankowym środki pieniężne do rozliczenia premii, najpóźniej do godziny 17:00 w dniu rozliczenia premii,
 • w zakresie transakcji zamiany stóp procentowych IRS:
  1/ Bank przeprowadza transakcje IRS dla walut: PLN, USD, EUR, GBP, CHF, JPY,
  2/ minimalna kwota transakcji IRS wynosi 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
 • w zakresie transakcji zamiany stóp procentowych CIRS:
  1/ Bank przeprowadza transakcje CIRS dla par walut: USD/PLN, USD/EUR, USD/GBP, USD/CHF, EUR/PLN, EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/PLN, GBP/USD, GBP/EUR, GBP/CHF, CHF/PLN, CHF/USD, CHF/EUR, CHF/GBP,
  2/ minimalna kwota transakcji CIRS wynosi 1 000 000 jednostek waluty bazowej,
 • w zakresie terminowej transakcji stopy procentowej FRA:
  1/ Bank przeprowadza transakcje FRA dla walut: PLN, USD, EUR, GBP, CHF,
  2/ minimalna kwota nominalna transakcji FRA wynosi:
   - dla waluty polskiej – 500 000 PLN,
   - dla waluty wymienialnej – 200 000 USD albo jej równowartość w EUR, GBP albo CHF,
  3/ Bank przeprowadza transakcje FRA , dla których okres wstępny nie przekracza 23 miesięcy, natomiast okres odsetkowy wynosi 1 miesiąc, 3, 6, 9 albo 12 miesięcy, pod warunkiem, że łączna długość okresu wstępnego wraz z okresem odsetkowym nie przekroczy 24 miesięcy,
 • w zakresie lokat dwuwalutowych z inwestycją w opcję walutową: 
  1/ Bank otwiera lokaty dla walut: USD, PLN, EUR, GBP, z zastrzeżeniem pkt 2,
  2/ kwota lokaty jest przeliczana dla par walut: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, 
  3/ minimalna kwota lokaty wynosi 50 000 USD w walucie bazowej albo równowartość tej kwoty w innej walucie,
 • w zakresie transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych:
  1/ przedmiotem jednorazowej transakcji na rynku finansowym są dłużne papiery wartościowe o minimalnej wartości 5 000 000 PLN albo równowartości tej kwoty w innej walucie,
  2/ cena za jednostkę musi być wyrażona w walucie, w jakiej denominowany jest papier wartościowy,
 • w zakresie transakcji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych:
  1/ Bank przeprowadza transakcje dla waluty EUR,
  2/ minimalny nominał transakcji wynosi 1 EUA,
  3/ godziny graniczne dla transakcji rozliczanych poprzez Transfer Uprawnień:
   - dla zakończenia Transferu Uprawnień przez sprzedającego - 16:00 w Dacie Dostawy,
   - dla odroczonej Daty Dostawy - 15:00 następnego dnia roboczego następującego po Dacie Dostawy,
   - dla odroczonej Daty Płatności - 16.00 następnego dnia roboczego następującego po Dacie Płatności,
  4/ Bank przeprowadza transakcje rozliczane pieniężnie w odniesieniu do ceny referencyjnej:

  Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło ceny

  Czas publikacji

  ICE EUA Daily Futures Contract

  17.00 GMT

  ICE EUA Monthly Futures Contract

  17.00 GMT

 • Bank może indywidualnie uzgodnić z Klientem niższą kwotę transakcji skarbowej niż kwoty minimalne wskazane w niniejszym Komunikacie,
 • Bank może indywidualnie uzgodnić z Klientem inną walutę transakcji skarbowej niż waluty wskazane dla poszczególnych transakcji skarbowych w niniejszym Komunikacie,
 • w zakresie zabezpieczenia transakcji pochodnych:
  1/ Klient ma obowiązek ustanowić zabezpieczenie w formie depozytu gwarancyjnego do godziny 17:00 w dniu zawarcia transakcji,
  2/ Klient ma obowiązek ustanowienia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia, nie później niż do godziny 15:00 w następnym dniu roboczym, licząc od dnia powiadomienia przez Bank,
 • w zakresie rozliczania transakcji skarbowych:
  1/ Klient zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych wystarczających do dokonania rozliczenia transakcji oraz do wykonania innych zobowiązań wobec Banku w dniu ich wymagalności, nie później niż do godziny 17:00 w dniu rozliczenia, z zastrzeżeniem pkt 9 dotyczącego zakresu negocjowanych natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych,
  2/ Klient może złożyć dyspozycję rozliczenia netto transakcji najpóźniej do godziny 17:00 w dniu ich rozliczenia,
  3/ w przypadku braku środków do rozliczenia transakcji skarbowej po godzinie 17:00, z wyłączeniem lokaty dwuwalutowej oraz transakcji zawartej na rynku dłużnych papierów wartościowych, Bank podejmie próbę rozliczenia netto wszystkich wzajemnie wymagalnych zobowiązań stron w danym dniu wynikających z zawartych transakcji skarbowych, bez dyspozycji Klienta,
  4/ w przypadku Klientów niebędących konsumentami odroczone rozliczenie (rollover) transakcji natychmiastowej, transakcji terminowej oraz wymiany początkowej albo/i wymiany końcowej FX swap, wykonywane z zastosowaniem kursu walutowego, po którym zawarta została transakcja zamykana, może być wykonane jednorazowo na termin nie dłuższy niż 3 miesiące,
 • w zakresie opłat z tytułu kodu LEI:
  1/ Bank pobiera od Klienta opłatę po 12 miesiącach od wystąpienia zdarzenia, które wymaga jej wniesienia na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (zwanego dalej „KDPW”) z zastrzeżeniem pkt 2 i 5,
  2/ Bank nie pobierze od Klienta opłaty, o której mowa w pkt 1, jeżeli w ww. okresie zostanie spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków transakcji skarbowych z uwzględnieniem pkt 3 i 4:
    a/ nominał negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut oraz opcji walutowych będzie nie mniejszy niż:
      - 1 000 000 EUR (lub równowartość w innych walutach) dla Klientów z segmentu korporacyjnego,
      - 100 000 EUR (lub równowartość w innych walutach) dla pozostałych Klientów,
    b/ Klient zawarł przynajmniej jedną transakcję IRS, CIRS, opcji na stopę procentową, swapa towarowego, opcji towarowej lub transakcji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
  3/ Klient ma prawo do zwolnienia z opłat jeżeli transakcje skarbowe, o których mowa w pkt. 2 zostaną zawarte
    a/ w okresie pierwszych 12 miesięcy od nadania Klientowi kodu LEI – od dnia udzielenia przez Klienta na rzecz Banku pełnomocnictwa do wystąpienia do KDPW z wnioskiem o nadanie Klientowi kodu LEI,
    b/ w każdym kolejnym okresie 12 miesięcy od utrzymania kodu LEI – od dnia ostatniego odnowienia Klientowi kodu LEI,
  4/ do wyliczenia nominału, o którym mowa w pkt 2, Bank nie uwzględnia transakcji zamykających oraz transakcji zawartych w celu przyspieszonego lub odroczenia rozliczenia transakcji terminowej,
  5/ o ile strony nie postanowią inaczej, Bank ma prawo pobrać opłatę w dniu wygaśnięcia Umowy ramowej, jeżeli okres jej obowiązywania upływa przed terminem, o którym mowa w pkt 1,
  6/ Bank automatycznie wystąpi o utrzymanie kodu LEI na kolejny okres, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od daty nadania albo ostatniego odnowienia kodu LEI Klient zawarł z Bankiem pochodną transakcję walutową lub towarową albo transakcję na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W przypadku zawarcia w tym okresie transakcji IRS, CIRS lub opcji na stopę procentową, Bank wystąpi o utrzymanie kodu LEI, jeżeli wystąpi konieczność raportowania transakcji, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 04.07.2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych, będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR).
 • do przeliczania równowartości kwot wskazanych w niniejszym Komunikacie na inne waluty, stosuje się średni kurs NBP (fixing NBP), ogłoszony w Tabeli kursów banku w dniu zawarcia transakcji lub złożenia Orderu.