2019-02-18

Informujemy, że od dnia 11 lutego 2019 r.:

  1. Bank przeprowadza transakcje lokat inwestycyjnych dla następujących aktywów bazowych oraz walut:

L.p.

Aktywo bazowe

Waluta lokaty

1

kurs EUR/PLN na fixingu NBP

PLN, EUR, USD

2

kurs USD/PLN na fixingu NBP

PLN, EUR, USD

3

kurs CHF/PLN na fixingu NBP

PLN. EUR, USD

4

kurs  EUR/USD na fixingu ECB

PLN, EUR, USD

 

  1. Bank zawiera transakcje lokat inwestycyjnych w oparciu o strategie:

Nazwa strategii

Opis produktu

Wzór obliczania odsetek

Walutowa

Stabilizacja

Możliwe jest uzgodnienia dwóch poziomów wypłat

(y, y1 ) w zależności od spełnienia różnych warunków.

Jeżeli lk ≤ lp lub lp1 < lk

odsetki = kwota lokaty x y x n/365

Jeżeli lp < lk ≤ lp1 

odsetki = kwota lokaty x y1 x n/365

dla y < y1

 

Gdzie:

lp , lp1 -wysokość kursu walutowego ustalona przez Strony,

 lk – wysokość kursu walutowego ustalona w dniu uzgodnionym przez Strony,

y , y1 - stała stopa procentowa podawana w skali roku, ustalona przez Strony, na podstawie której obliczane są odsetki,

n - okres utrzymania lokaty inwestycyjnej w dniach.

 

Zastrzeżenia:

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych oraz lokat inwestycyjnych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych oraz lokat inwestycyjnych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez Bank. Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

Bank oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.