2019-12-01

Zbliża się termin otrzymywania deklaracji podatkowych za 2019 rok. Pamiętaj aby zaktualizować swoje dane.

Jesteśmy zobowiązani do przekazania naszym Klientom następujących deklaracji podatkowych: 

  • PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (dotyczy m.in.: obrotu papierami wartościowymi);
  • PIT-11 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (dotyczy m.in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń);
  • IFT - informacja o dochodach osób fizycznych m.in. z przychodów odsetkowych lub dywidend (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. nierezydentów).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, deklaracje zawierają  dane aktualne na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Prosimy o sprawdzenie  i zaktualizowanie swoich danych, które wykazywane są na formularzach podatkowych:

1. w przypadku PIT-8C oraz PIT-11 są to:

  • dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia,
  • dane identyfikacyjne: PESEL,
  • adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy.

2. w przypadku IFT są to:

  • dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia,
  • dane identyfikacyjne: numer podatkowy nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj wydania,
  • adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

Za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO można zaktualizować adres korespondencyjny oraz e-mail.  W dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego, osobiście należy zmienić pozostałe dane (w tym numery telefonów).   

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami najbliższych oddziałów Banku.

Prosimy o aktualizację danych osobowych i adresowych najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.