2020-12-09

Jako bank mamy obowiązek przekazać naszym klientom następujące deklaracje podatkowe:

 • PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - m.in. z obrotu papierami wartościowymi
 • PIT-11 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - m.in. z przychodów z rent i emerytur zagranicznych, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń
 • IFT - informacja o dochodach osób fizycznych m.in. z przychodów odsetkowych lub dywidend - dotyczy to tzw. nierezydentów, czyli osób, które nie mieszkają w Polsce

Zgodnie z prawem podatkowym deklaracje zawierają dane aktualne na 31 grudnia 2020 roku.

Jeśli któraś z tych deklaracji Cię dotyczy, prosimy, do końca roku zaktualizuj swoje dane.

1. PIT-8C oraz PIT-11:

 • nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
 • PESEL
 • adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy

2. IFT:

 • nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia
 • numer podatkowy nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj jego wydania
 • adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

Gdzie zaktualizujesz dane

 • W serwisie iPKO – adres korespondencyjny oraz e-mail
 • W dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt z pracownikami najbliższych oddziałów banku.

Prosimy o aktualizację danych osobowych i adresowych najpóźniej do 31.12.2020 r.