2020-05-05

1 lipca 2020 r. zmieni się Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes. Jest to spowodowane między innymi dostosowaniem się Banku do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Wskazana wyżej ustawa rozszerza standardy ochrony prawnej konsumenta, które stosuje się:

  • do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą
  • oraz że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (zmiany w zakresie klauzul abuzywnych).

Najważniejsze zmiany Regulaminu dotyczą:

  • trybu i przesłanek zmian oprocentowania i Taryfy,
  • wypowiedzenia umowy rachunku,
  • zasad używania karty oraz wykorzystania przyznanego limitu globalnego,
  • dostosowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian w regulaminie, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o wydawanie i używanie kart kredytowych typu Biznes. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia dostarczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego SA. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa przestaje obowiązywać na warunkach określonych w Regulaminie.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zmian w Regulaminie prosimy o kontakt ze swoim doradcą. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej