2020-05-21

1 lipca 2020 r. zmieni się treść Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

Zmiana wynika między innymi z dostosowania się banku do przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która rozszerza standardy ochrony prawnej przewidzianej dla konsumenta na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Standardy te dotyczą sytuacji, gdy:

  • osoba fizyczna zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
  • jednocześnie ta umowa nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (zmiany w zakresie klauzul abuzywnych).

Pozostałe najważniejsze zmiany Regulaminu dotyczą:

  1. natychmiastowych transakcji negocjowanych (FX SPOT) oraz platformy iPKO dealer.
  2. wprowadzenia do oferty karty wielowalutowej. Klienci będą powiadomieni o niej w odrębnym komunikacie.
  3. dostosowania banku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.
  4. usunięcia postanowień dotyczących zawierania nowych umów depozytu automatycznego w związku z wycofaniem produktu z oferty banku.
  5. wprowadzenia postanowień dotyczących rachunku pomocniczego otwieranego i prowadzonego w związku z obsługą subwencji finansowej udostępnionej w ramach Rządowego Programu „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm”.

Dzięki tym zmianom będą mogli Państwo m.in. negocjować kursy walut bez zawierania odrębnej umowy. Od 1 lipca 2020 r. z tej usługi będą mogli korzystać wszyscy posiadacze rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kursy będzie można też negocjować telefoniczne z dealerem lub w bankowości elektronicznej (platforma iPKO dealer). Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony (zakładka ‘Produkty skarbowe’) lub kontaktu z doradcą.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian w regulaminie, mogą Państwo wypowiedzieć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia umowę rachunku bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Okres wypowiedzenia umowy rachunku bankowego wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia dostarczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa przestaje obowiązywać na warunkach określonych w Regulaminie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zmian w Regulaminie prosimy o kontakt ze swoim doradcą.

Regulamin obowiązujący od 01.07.2020 r.