2021-03-04

9 kwietnia 2021 r. zmieni się treść Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej  (Regulamin). Zmiana wynika między innymi z dostosowania się banku do przepisów ustawy z dnia 28 listopada2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która dot.  wprowadzenia zapisów w zakresie nowego podatkowego rachunku inwestycyjnego.

Pozostałe zmiany Regulaminu :

  • Nowe postanowienia umożliwiające przyjmowanie od klientów dyspozycji w trakcie obsługi przez telefon lub internet,
  • Zmiany w postanowieniach dotyczących rozliczeń kartowych dla transakcji  w walutach obcych
  • Aktualizacja postanowień dotyczących usługi 3D Secure
  • Przeniesienie do Regulaminu postanowień dot. Rachunku lokacyjnego (rezygnacja z Regulaminu rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim).

Dzięki tym zmianom będą mogli Państwo m.in. kontaktować się ze swoim doradcą i zlecać wybrane dyspozycje on-line bez wychodzenia z domu.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, mogą Państwo w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia wypowiedzieć umowę rachunku bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni  i liczony jest od dnia następującego po dniu dostarczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego. 

Po upływie okresu wypowiedzenia umowa przestaje obowiązywać na warunkach określonych w Regulaminie.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zmian w Regulaminie, prosimy o kontakt ze swoim doradcą.

Nowy Regulamin znajduje się tutaj.