2022-05-31

Od 1 lipca 2022 roku:

  • wzrasta miesięczna opłata za wysokie salda na rachunkach w EUR o 0,03 p.p. Do stawki opartej na stopie depozytowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny będziemy dodawać 0,05 p.p., a nie jak dotychczas 0,02 p.p.,
  • podnosimy opłaty za wydanie bezpiecznych kopert używanych do obsługi wpłat zamkniętych,
  • dla usługi polecenia zapłaty:
    a/ podwyższamy opłatę od Odbiorcy za dystrybucję formularza „Zgody na obciążenie rachunku”, „Cofnięcia zgody na obciążenie rachunku” jeżeli zostaną zlecone u doradcy,
    b/ wprowadzamy niższą opłatę od Odbiorcy za złożenie tych formularzy za pośrednictwem iPKO biznes od momentu udostępnienia takiej funkcjonalności w systemie bankowości elektronicznej,
    c/ wprowadzamy opłatę od Płatnika za rejestrację jednej zgody na obciążenie rachunku.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami wszystkich zmian.

Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat od 1 lipca 2022 r.

Nowa Taryfa prowizji i opłat  od 1 lipca 2022 r.

Zgodnie z Regulaminem, jeśli klient nie zgadza się na zmiany, może wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli nie otrzymamy wypowiedzenia, uznamy, że zmiany zostały zaakceptowane.