2022-11-30

W związku ze zmianą sytuacji rynkowej oraz zmianą wartości stóp referencyjnych odstępujemy od pobierania opłaty za salda na rachunkach bankowych prowadzonych w EUR oraz opłaty na koniec roku 2023.

Wzrost kosztów świadczenia usług bankowych jest przyczyną wprowadzenia opłaty za otwarcie rachunku bieżącego dla nierezydentów, opłaty za uruchomienie usługi konsolidacji sald, podniesienia m. in. opłat minimalnych za operacje gotówkowe oraz realizacji zleceń wypłat masowych. Dodatkowo wprowadzamy rozróżnienie opłat za wydanie bezpiecznych kopert przezroczystych i nieprzezroczystych.

W związku ze wzrostem kosztów obsługi rozliczeń transakcji, podnosimy opłatę za instrukcję kosztową OUR do wybranych krajów.

Ponadto dostosowujemy postanowienia Taryfy do postanowień regulacji produktowych i wzorców umów, dlatego wprowadzamy:

  • rozróżnienie opłat za wpłaty zamknięte deklarowane on-line i rejestrowane na podstawie dokumentu wpłaty,
  • opłatę za wpłaty zamknięte przygotowane niezgodnie z warunkami umowy,
  • opłatę za rozmienienie gotówki.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami wszystkich zmian.

Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat od 1 stycznia 2023 r.

Nowa Taryfa prowizji i opłat od 1 stycznia 2023 r. 

Zgodnie z Regulaminem, jeśli klient nie zgadza się na zmiany, może wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli nie otrzymamy wypowiedzenia, uznamy, że zmiany zostały zaakceptowane.