2018-11-15

Uprzejmie informujemy, że 15 grudnia 2018 r. zostaną wprowadzone zmiany w:

 • Regulaminie rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA,
 • Regulaminie wydawania i używania karty debetowej PKO Visa Business,
 • Regulaminie wydawania i używania karty debetowej PKO Visa Business do rachunku walutowego,
 • Regulaminie wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business,
 • Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej typu Business,
 • Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku korporacyjnego.

Wszystkie wyżej przytoczone przepisy ulegają zmianie m.in. w wyniku nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (PSD2) zwanej dalej Ustawą.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Najważniejsze zmiany wprowadzane w Regulaminie rachunków bankowych to:

 • wprowadzenie postanowień zawartych w dotychczasowym Regulaminie wydawania i używania karty debetowej PKO Visa Business oraz Regulaminie wydawania i używania karty debetowej PKO Visa Business do rachunku walutowego,
 • skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z Ustawy,
 • zmiana zasad pokrywania kosztów przelewu zagranicznego do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego - możliwość skorzystania jedynie z instrukcji kosztowej SHA, czyli opcji dzielenia kosztów pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu, tym samym wycofuje się instrukcje kosztowe OUR i BEN,
 • zmiana zasad rozliczania transakcji dokonanych kartą debetową w walutach obcych (konieczność dostosowania do regulacji Visa Europe, w zakresie zmiany waluty rozliczeniowej z EUR na PLN).

Dodatkowo informujemy, że w przypadku zawartej przez Państwa odrębnej umowy/ umów o wydawanie i używanie kart debetowych, wydawanie i używanie oraz rozliczanie operacji dokonanych przy użyciu tych kart jest realizowane na warunkach tych umów. W przypadku braku takich umów, jeśli wnioskować będą Państwo o kartę debetową, obowiązują zasady zawarte w umowie Rachunku i jego Regulaminie, pod warunkiem jej wcześniejszego aneksowania.

Najważniejszą zmianą wprowadzaną w Regulaminie wydawania i używania karty obciążeniowej/ kredytowej typu Business jest zmiana zasady rozliczania transakcji dokonanych kartą w walutach obcych (konieczność dostosowania do regulacji Visa Europe, w zakresie zmiany waluty rozliczeniowej z EUR na PLN).

Natomiast w przypadku karty kredytowej dodatkowo zmieniono zasady rozliczania transakcji oraz sposób naliczania odsetek od transakcji gotówkowych (od dnia zarejestrowania transakcji zamiast od dnia dokonania transakcji).

W związku z nowelizacją Ustawy dostosowaliśmy także Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla klientów rynku korporacyjnego do jej wymogów wprowadzając pojęcie dostawcy świadczącego Usługę inicjowania płatności.

Inne najważniejsze zmiany wprowadzane w Taryfie:

 • ujednolicenie prowizji za czynności związane z uruchomieniem, administrowaniem, a także modyfikacją warunków umowy kredytu,
 • wycofanie ze sprzedaży kart obciążeniowych PKO Diners Club,
 • zmiana sposobu pobierania oraz wysokości prowizji za przewalutowanie operacji dla kart ze znakiem akceptacji VISA.

Aby ułatwić Państwu analizę zmian w ofercie cenowej i regulaminach, przygotowano:

 1. Nową zmienioną Taryfę
  Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku korporacyjnego - od 15 grudnia 2018 r.
 2. Pełny wykaz zmian w Taryfie
  Pełny wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku korporacyjnego - od 15 grudnia 2018 r.
 3. Nowe zmienione Regulaminy
  Regulamin rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA
  Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business
  Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Business

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z właściwym Regulaminem - w przypadku braku akceptacji zmian Taryfy lub Regulaminu, Posiadacz rachunku:

 • ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia,
 • ma możliwość rozwiązania umowy wydawania i używania karty debetowej (dotyczy wszystkich rodzajów umów) oraz umowy wydawania i używania kart kredytowych, w terminie jednego miesiąca licząc od dnia otrzymania informacji (o ile nie ustalił z Bankiem krótszego terminu, ale nie krótszego niż 7 dni i liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego SA),
 • jest uprawniony, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji, do wypowiedzenia umowy o wydawanie i używanie kart obciążeniowych typu Business.

Brak wypowiedzenia umów w powyższych terminach oznacza akceptację wprowadzanych zmian.