I. Postanowienia ogólne

§ 1


1.    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu „Bankiem”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu oraz zgodnie ze standardami rynkowymi przyjętymi przez Bank do stosowania, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.
2.    Założycielem Banku jest Skarb Państwa.

§ 2


1.    Bank działa pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.
2.    Bank może używać skrótu firmy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz PKO BP S.A.

§ 3


1.    Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
2.    Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3.    Bank może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granicą.

 

 

II. Przedmiot działalności Banku
III. Kapitał zakładowy
IV. Organy Banku
IVa. Zasady zbywania składników aktywów trwałych w Banku
V. Organizacja Banku
VI. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania
VII. Fundusze Banku
VIII. Gospodarka Finansowa Banku
IX. Wstąpienie w prawa Uprawnionego Akcjonariusza
X. Definicje
Drukuj