2009-08-31 22:49

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO BP S.A.”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało z dniem 31 sierpnia 2009 r. ze składu Rady Nadzorczej PKO BP S.A.: Pana Jerzego Stachowicza oraz Pana Ryszarda Wierzbę. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP S.A. w dniu 31 sierpnia 2009 r. - na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało w skład Rady Nadzorczej PKO BP S.A. następujące osoby:

 • Pana Mirosława Czekaja
 • Pana Ireneusza Fąfarę
 • Pana Alojzego Zbigniewa Nowaka
 • Pana Tomasza Zganiacza.

Zgodnie z podjętą uchwałą ww. osoby zostały powołane z dniem 31 sierpnia 2009 r. Ponadto Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Pan Błażej Lepczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP S.A. z dniem 31 sierpnia 2009 r. Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKO BP S.A. wyznaczył:

 1. Pana Cezarego Banasińskiego – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku,
 2. Pana Tomasza Zganiacza - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej: Mirosław Czekaj Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biegły rewident . W styczniu 2007 roku wybrany przez Radę Miasta Warszawy na funkcję Skarbnika Miasta. W latach 2004 – 2006 Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za działalność komercyjną banku i nadzór nad oddziałami. Wcześniej odpowiedzialny za finanse w sektorze publicznym oraz przedsiębiorstwach. W latach 1992 -2009 brał udział w pracach rad nadzorczych spółek - w tym jako przewodniczący rady nadzorczej Remondis – Szczecin sp. z o.o, przewodniczący rady nadzorczej Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina, przewodniczący rady nadzorczej Szczecińskiego Centrum Renowacji sp. z o.o., przewodniczący rady nadzorczej MPT sp. z o.o w Warszawie. Pełnił również funkcję członka rady nadzorczej Pomorskiego Banku Kredytowego S.A.w Szczecinie. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów. Ireneusz Fąfara Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W drugiej połowie lat 80-tych pracował w firmach branży energetycznej jako specjalista ds. eksportu. Od 1992 do 1998 r. związany z Bankiem Energetyki w Radomiu, gdzie był analitykiem finansowym, Dyrektorem Domu Maklerskiego, a od 1995 r. Wiceprezesem Zarządu. W latach 1998 - 2007 był Członkiem Zarządu ZUS ds. Ekonomiczno-Finansowych. Nadzorował wpływy składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Otwartych Funduszy Emerytalnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zarządzał również finansami instytucji oraz Funduszem Rezerwy Demograficznej. Od 2004 r. pełnił dodatkowo funkcję Członka Zarządu ds. Informatyki nadzorując wdrożenie i rozwoju Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS Od maja 2007 r. jest Prezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Był członkiem wielu Rad Nadzorczych, m.in. Agencji Rynku Energii S.A., Energo-Utech S.A., Milmet S.A., Kompanii Węglowej S.A., Centrum Informatyki Grupy PZU S.A., Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A. oraz Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Ukończył liczne kursy międzynarodowe dotyczące finansów, rynków kapitałowych i systemów emerytalnych organizowane między innymi przez Związek Banków Szwajcarskich oraz Austriacki Bank Centralny. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (odbył praktykę na giełdach we Frankfurcie i Dusseldorfie). Alojzy Zbigniew Nowak Profesor nauk ekonomicznych, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej oraz Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW oraz Katedry Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował bankowość i finanse w University of Exeter w Wielkiej Brytanii oraz ekonomię w Uniwersity of Illinois at Urbana Champaign w Stanach Zjednoczonych i w Free University of Berlin w Niemczech. Przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego oraz członek komitetu doradczego NewConnect działającego przy zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zainteresowania naukowe profesora Alojzego Nowaka koncentrują się wokół bankowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych. Rozprawa doktorska poświęcona była polityce pieniężnej, a rozprawa habilitacyjna finansom i bankowości. Autor ponad 150 publikacji naukowych na temat bankowości i międzynarodowych stosunków gospodarczych wydanych przez polskie i zagraniczne wydawnictwa i czasopisma naukowe. Członek rad programowych i kolegiów redakcyjnych licznych polskich i zagranicznych czasopism naukowych, w tym „Gazety Bankowej”, „Journal of Interdisciplinary Economics”, „Cross Cultural Management”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Problemów Zarządzania”. Wykładowca m.in. takich przedmiotów jak: bankowość, bank komercyjny, pieniądz i rynki pieniężne, analiza ekonomiczna Unii Europejskiej, finanse Unii Europejskiej, na polskich i zagranicznych uczelniach - w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Rosji. Laureat wielu nagród za osiągnięcia naukowe, w tym m.in nagród Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Banki a gospodarstwa domowe – dynamika rozwoju” oraz książkę „Integracja europejska. Szansa dla Polski?” Kierownik grantów Unii Europejskiej, NATO i KBN. Tomasz Zganiacz Doświadczony menedżer, obecnie jest dyrektorem Departamentu Instytucji Finansowych Ministerstwa Skarbu Państwa. Do czerwca 2009 roku był prezesem giełdowej spółki deweloperskiej TRITON DEVELOPMENT S.A., a wcześniej m.in. wiceprezesem i dyrektorem finansowym giełdowego ARKSTEEL S.A., kierownikiem działu kredytów banku SOCIETE GENERALE, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, uczestniczył w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Brał udział w licznych projektach realizowanych przez podmioty gospodarcze różnych branż, współpracując m.in. z bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi, biurami maklerskimi i innymi uczestnikami rynków kapitałowych. Odpowiadał za zarządzanie finansami, przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych, współtworzył strategie rozwoju. Ma bogate doświadczenie związane z nadzorowaniem spółek prawa handlowego, jest członkiem Rady Giełdy. Z wykształcenia inżynier i absolwent podyplomowych studiów MBA. Pan Mirosław Czekaj

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A.,
 • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
 • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A. ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A. osoby prawnej,
 • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Ireneusz Fąfara

 • prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do PKO BP S.A. (Prezes Zarządu Banku Gospodarstwo Krajowego),
 • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
 • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A. ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A. osoby prawnej,
 • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Alojzy Zbigniew Nowak

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A.,
 • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
 • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A. ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A. osoby prawnej,
 • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Tomasz Zganiacz

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A.,
 • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
 • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A. ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A. osoby prawnej,
 • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.