Najczęściej zadawane pytania - Wniosek Dobry Start

Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w PKO Bank Polskim dla osób, które są jego klientami i mają dostęp do iPKO (z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli konto za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego)

Wnioski o świadczenie Dobry start składane są jednorazowo i dotyczą tylko roku szkolnego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym. Okres składania wniosków: od 1 lipca do 30 listopada br.

Wniosek o świadczenie Dobry start są dostępne w iPKO od 1 lipca br. do 30 listopada br. Pamiętaj, wniosku Dobry start nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

Świadczenie Dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie Dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to:

  • orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

Świadczenie Dobry start nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie oraz na dziecko uczęszczające do przedszkola lub tzw. "zerówki".

Świadczenie nie obejmuje studentów.

Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w PKO Banku Polskim jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do iPKO.

Jeśli otworzyłeś konto w PKO Banku Polskim potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Dobry start przez iPKO. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego, będziesz mógł złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem iPKO.

Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenie. Jeśli składasz wniosek w iPKO, możesz wskazać konto w PKO Banku Polskim lub w dowolnym innym banku.

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Dobry start można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

Należy pamiętać, że dziecko do 13. roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono PKO Konto Dziecka i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Dobry start, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Dobry start można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • skany i zdjęcia dokumentów, które chcesz dołączyć (dopuszczalne formaty załączników: PDF, JPG, JPEG, PNG – waga każdego z nich nie może przekroczyć 1MB, a wszystkich dołączonych plików – 3,5MB).

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Dobry start niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią banku.

Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Wiadomość od UPO – wniosek xxxxxx” otrzymasz z adresu e-mail: noreplay@zus.pl.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Dobry start podejmuje ZUS.

Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Dobry start za pomocą serwisu internetowego iPKO.

Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS. Wniosek oraz załączniki bank trwale usuwa po wysłaniu ich do systemu ZUS-u.

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry start podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w PKO Banku Polskim, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry start. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Dobry start żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry start podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w PKO Banku Polskim. Bank przekazuje je w formularzu do ZUS po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku.

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł. Jedynie w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w iPKO po wypełnieniu wniosku Dobry start i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że bank przesłał wniosek do systemu informatycznego ZUS-u. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu ZUS-u i dalsza obsługa wniosku leży w gestii ZUS,
  • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu ZUS-u,
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu informatycznego ZUS-u i należy ponownie wypełnić wniosek.

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Dobry start otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie ZUS-u.

Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Dobry start, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

Każdy wniosek Dobry start jest analizowany przez ZUS indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Dobry start, a może, kontaktując się z wnioskodawcą, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.