Zgodnie z postanowieniami Statutu PKO Banku Polskiego oraz Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego, podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Banku jest wybierany przez Radę Nadzorczą Banku na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

13 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, dokonała wyboru PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. (PWC) jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za lata 2020-2021. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 11, jest wpisana na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 144. 24 stycznia 2019 roku Bank i PWC zawarły umowę na przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za lata 2020-2021.

Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej należnym za rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy, odrębnie za badania sprawozdań finansowych oraz za inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdań finansowych znajduje się w nocie 80 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2021 rok.

Ponadto, 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za lata 2022-2023.

Zasady wyboru firmy audytorskiej
System kontroli wewnętrznej w Banku
Mechanizmy kontrolne sporządzania sprawozdań finansowych
Drukuj