Zgodnie z postanowieniami Statutu PKO Banku Polskiego oraz Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego, podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Banku jest wybierany przez Radę Nadzorczą Banku na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

15 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza, na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, dokonała wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KPMG) jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za lata 2024-2026. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4A, jest wpisana na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546. 14 lutego 2024 roku Bank i KPMG zawarły umowę na przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za lata 2024-2026.

 

Zasady wyboru firmy audytorskiej
System kontroli wewnętrznej w Banku
Mechanizmy kontrolne sporządzania sprawozdań finansowych
Drukuj