2004-10-15 17:00

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał od Credit Suisse First Boston (Europe) Limited ("CSFB") informację o decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 28 września 2004 roku udzielającej CSFB zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym do 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C Banku z rachunku CSFB na rachunek Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb Państwa"). Powyższa decyzja KPWiG została wydana w związku z zawartym w Prospekcie Emisyjnym Akcji Banku z dnia 30 czerwca 2004 r. ("Prospekt") zamiarem udzielenia CSFB, jako Podmiotowi Stabilizującemu, opcji stabilizacyjnej w związku z ofertą sprzedaży akcji Banku przez Skarb Państwa. WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ BANKU ORAZ AKCJI ZAWARTE SĄ W PROSPEKCIE, KTÓRY JEST JEDYNYM PRAWNIE WIĄŻĄCYM DOKUMENTEM ZAWIERAJĄCYM INFORMACJE NA TEN TEMAT. PROSPEKT JEST DOSTĘPNY WE WSZYSTKICH BIURACH MAKLERSKICH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI GPW, W WYZNACZONYCH ODDZIAŁACH BANKU ORAZ W CENTRUM PROMOCJI GPW. Stabilisation/FSA