2004-10-21 18:21

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA ("Bank") informuje, że w dniu 21 października 2004 r. został ustalony przedział cenowy, o którym mowa w art. 80 ust 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, w ramach którego zawierać się będzie Cena Sprzedaży ("Przedział Cenowy"). Przedział Cenowy ustalony został przez Wprowadzającego. Przedział Cenowy ustalony został na poziomie od 17,50 zł do 20,50 zł. Niezdefiniowane terminy mają znaczenie takie jak w Prospekcie Emisyjnym Banku. stabilisation/FSA