2004-10-22 02:21

Podstawa prawna: art.81 ust.1 pkt 1 Ustawy PPO- informacja powodująca zmianę treści prospektu. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 21 października br. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd decyzją nr DSP/E/4110/32/51/2004, po rozpoznaniu wniosku Wprowadzającego, Oferującego i Emitenta, wyraziła zgodę na zmianę Prospektu Emisyjnego w zakresie wskazanym poniżej: w pkt. 2.8.3 Rozdziału III Prospektu akapit 2 otrzymuje brzmienie: "Przesunięcia te nie mogą jednak powodować zmniejszenia liczby Akcji zaoferowanych w żadnej z transz o więcej niż 45.000.000 Akcji, chyba że popyt na Akcje po Cenie Sprzedaży lub wyższej w danej transzy będzie mniejszy od liczby Akcji zaoferowanych w danej transzy. W takim wypadku przesunięciu z danej transzy będą mogły również podlegać wszystkie Akcje, na które nie złożono zleceń kupna, zamówień lub deklaracji nabycia Akcji po Cenie Sprzedaży lub wyższej." Stabilisation/FSA