2004-10-14 10:02

Podstawa prawna: Art. 43 ust.1 pkt.1 RO - rejestracji papierów w Krajowym Depozycie Treść raportu: PKO BP S.A. informuje, że: 1. Uchwałą Nr 470 /04 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 października 2004 r., Zarząd Krajowego Depozytu przyznał spółce PKO BP S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT, oraz przyjął do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych: a) 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii A spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i oznaczyć je kodem PLPKO0000024, b) 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii B spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i oznaczyć je kodem PLPKO0000032, c) 310.000.000 (trzysta dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i oznaczyć je kodem PLPKO0000016, d) 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i oznaczyć je kodem PLOPKO000023. 2. Uchwałą Nr 471 /04 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 października 2004 r., Zarząd Krajowego Depozytu postanowił rozszerzyć uczestnictwo Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych o typy: 1) SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE dla akcji tej spółki oznaczonych kodem PLPKO0000032, 2) SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji tej spółki oznaczonych kodem PLPKO0000016, 3) SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji tej spółki oznaczonych kodem PLOPKO000023.