2004-10-15 16:26

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru Treść raportu: Zarząd Banku PKO BP („Bank”) informuje, że w dniu 15 października 2004 roku złożył wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 385.000.000 (trzystu osiemdziesięciu pięciu milionów) akcji, w trybie zwykłym oraz w trybie publicznej sprzedaży. Oferujący zaproponował, aby datą sprzedaży akcji Banku wprowadzanych do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży był dzień 6 listopada 2004 roku, a datą rozliczenia tych transakcji był dzień 8 listopada 2004 roku. Zarząd Banku zaproponował, aby dniem pierwszego notowania akcji Banku na GPW był dzień 10 listopada 2004 roku. Stabilisation/FSA