2023-08-31 13:41

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 31 sierpnia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) wyraziła jednogłośnie zgodę na powołanie Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku z dniem 14 kwietnia 2023 r. powołała Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez KNF oraz z dniem wydania takiej zgody. Do czasu uzyskania tej zgody Pan Dariusz Szwed pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku. Otrzymanie przedmiotowej zgody oznacza spełnienie warunku objęcia funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Dariusza Szweda została przekazana w raporcie nr 10/2023 z 13 kwietnia 2023 r.