2021-01-21 14:38

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 1/2021 z 15 stycznia 2021 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, iż w granicach swoich kompetencji będzie sprawowała nadzór nad realizacją zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednocześnie Bank informuje, iż zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja dotycząca podziału zysku pozostaje w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.