2022-02-24 02:42

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 lutego 2022 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez:

  1. niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości większej niż 50%;
  2. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.

Jednocześnie KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2021 rok.

Zarząd Banku postanowił, iż w granicach swoich kompetencji będzie realizował zalecenie KNF i przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4 596 336 372 zł,  uwzględniając przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 2 287 500 000 zł (49,77% zysku netto). Pozostałą część zysku w kwocie 2 308 836 372 zł Zarząd Banku proponuje pozostawić niepodzieloną.

Dodatkowo Zarząd Banku rekomenduje, aby niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 5 500 000 000 zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym.

Rada Nadzorcza Banku postanowiła, że będzie sprawowała nadzór nad realizacją zalecenia KNF oraz pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku za 2021 rok i pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich nadal zyskiem niepodzielonym.