2021-12-03 19:14

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") z 2 grudnia 2021 r., w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL", ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

BFG określił docelowy wymóg MREL dla Banku w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie 15,80% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko "TREA" i 5,91% miary ekspozycji całkowitej "TEM". Wymogi te muszą zostać spełnione na koniec 2023 r.

Dodatkowo BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL, które:

  • w relacji do TREA wynoszą: 12,02% na koniec 2021 roku i 13,91% na koniec 2022 roku, oraz
  • w relacji do TEM wynoszą: 3,00% na koniec 2021 roku i 4,46% na koniec 2022 roku.