2023-04-12 14:49

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 12 kwietnia 2023 r. postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku netto osiągniętego w 2022 roku w wysokości 3.258.276.027,00 zł o następującej treści:

  1. kwotę 1.629.138.013,50 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej,
  2. kwotę 1.629.138.013,50 zł pozostawia się jako niepodzieloną.

Dodatkowo Zarząd Banku rekomenduje, aby niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 7.808.836.372 zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym.

Podejmując ww. decyzję, Zarząd Banku wziął pod uwagę zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF"), o którym Bank informował w raporcie nr 6/2023.

Rekomendowany sposób podziału zysku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie wyklucza możliwości podjęcia ewentualnej decyzji przez Zarząd Banku o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczki na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu kapitału rezerwowego, pod warunkiem uzyskania upoważnienia do wykorzystania tego kapitału, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.

Będzie to uwarunkowane w szczególności uzyskaniem przez Bank pozytywnego stanowiska KNF, po wydaniu rozstrzygnięcia TSUE w sprawie C-520/21 oraz aktualną sytuacją gospodarczą i rynkową.

Ewentualna decyzja Zarządu Banku o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy będzie także wymagała zgody Rady Nadzorczej Banku.