2018-05-18 14:47

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”), na wniosek jednego z akcjonariuszy, tj. Skarbu Państwa, podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w tym samym miejscu.

Akcjonariusz ten wskazał w uzasadnieniu do projektu ww. uchwały, iż w związku z szerokim zakresem wprowadzonych w 2017 r. zmian do Statutu Banku, dostosowujących jego brzmienie do ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz zobowiązaniem Zarządu Banku do wprowadzenia w statutach i umowach spółek, wobec których Bank jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,  wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6,  art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-6 oraz art. 22 ww. ustawy, zaistniała potrzeba przeprowadzenia dodatkowych analiz dokumentów przedłożonych pod obrady ZWZ.

Bank przekazuje w załączniku do raportu treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 18 maja 2018 r.

Pliki do pobrania