2019-05-06 15:48

Podstawa prawna:

par. 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego SA („Bank”) informuje, że 6 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku Pana Janusza Ostaszewskiego.

 

Ponadto ZWZ na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Pana Dariusza Górskiego.

 

 

Informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej:

 

Dariusz Górski (ur. w 1968 r.) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie swojej kariery zawodowej odbył liczne szkolenia z zakresu finansów, analizy finansowej oraz zarządzania, m.in. kurs na doradcę inwestycyjnego oraz finanse przedsiębiorstw (stypendium Erasmus University w Rotterdamie).

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku jako analityk finansowy w Caresbac Polska S.A., jednej z pierwszych na polskim rynku firmie venture-capital. W latach 1993-1996 pracował w Business Management & Finance S.A. jako analityk finansowy, a od roku 1995 jako szef projektów z obszaru doradztwa strategicznego, fuzji i przejęć, prywatyzacji oraz restrukturyzacji. W roku 1996 rozpoczął pracę w Robert Fleming & Co (w 2000 roku przejęty przez Chase Manhattan Bank) jako analityk akcji specjalizujący się początkowo w sektorach spożywczym, przemysłowym oraz IT. Od 1998 roku analityk sektora bankowego w Europie Centralnej. W roku 2001 rozpoczął pracę w ING Securities jaki analityk akcji pokrywający całościowo rynek polski ze specjalizacją w sektorach banki, spółki, surowce oraz sektor paliwowy. Od 2004 roku w Deutsche Bank Securities jako szef analiz rynku akcji na region Europy Centralnej odpowiedzialny za całościowy produkt oraz sektor bankowy. W 2008 roku objął stanowisko stratega portfela akcyjnego w Opera TFI. W latach 2009-2011 szef działu analiz polskiego rynku akcji w Wood & Co odpowiedzialny za sektor finansowy, media oraz strategię dla rynku akcji. Od 2011 roku zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) początkowo jako starszy analityk, zastępca Kierownika Zespołu Analiz, a od 2015 roku Dyrektor Departamentu Analiz Giełdowych odpowiedzialny za nadzór oraz produkty zespołu, analizę sektora finansowego, a także strategię dla rynku akcji.

Zawodowe osiągnięcia pana Dariusza Górskiego obejmują między innymi szereg wysokich pozycji w międzynarodowych oraz krajowych rankingach inwestorskich. W 2004 zespół analityków ING Securities w Warszawie zdobył 3 miejsce w rankingu Institutional Investor Magazine, a w 2003 pierwsze miejsce w tym samym rankingu. W 2007 zespół DB Securities zajął pierwsze miejsce w rankingu Thomson Extel w kategorii rynek węgierski/czeski oraz drugie w kategorii rynek polski a zespół bankowy pierwsze w kategorii EMEA Financials. W 2006 polski zespół DB Securities zajął trzecie miejsce 3 w rankingu Institutional Investor Magazine (2005: miejsce czwarte) a zespół analityków bankowych DB miejsce drugie (2005: trzecie). W rankingach analityków GG Parkiet zajmował czołowe miejsca – sektor bankowy miejsca 2/3/3 odpowiednio w latach 2017/16/15 oraz strategia rynkowa miejsca 5/2 w latach 2017/16.

 

Ponadto Bank informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż:

 

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej;

- nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;

- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.