2019-05-07 15:42

Podstawa prawna:

 

Par. 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2019 r.

Pliki do pobrania