2019-05-08 12:33

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) zwołanym na dzień 6 maja 2019 r. dysponowali 826.278.324 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 66,10%.

 

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów posiadali:

  1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów - 367.918.980 głosów, tj. 44,53% głosów na ZWZ oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
  2. Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 96.000.000 głosów, tj. 11,62% głosów na ZWZ oraz 7,68% ogólnej liczby głosów;
  3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 88.126.000 głosów tj. 10,67% głosów na ZWZ oraz 7,05% ogólnej liczby głosów;
  4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 53.600.000 głosów tj. 6,49% głosów na ZWZ oraz 4,29% ogólnej liczby głosów.