2019-05-06 11:54

Podstawa prawna:

 

19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 6 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1.662.500.000 zł, co stanowi 1,33 zł brutto na jedną akcję.

ZWZ ustaliło:

  1. dzień dywidendy tj. dzień nabycia prawa do dywidendy - na 31 lipca 2019 r.,
  2. termin wypłaty dywidendy - na 14 sierpnia 2019 r.

 

Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1.250.000.000 akcji Banku.

 

ZWZ zdecydowało by nie dokonywać podziału zysku za 2018 r. w kwocie 1.667.651.024 zł.