2020-08-24 19:13

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 24 sierpnia 2020 r. otrzymał od Skarbu Państwa, w imieniu którego występuje Minister Aktywów Państwowych („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na 26 sierpnia 2020 r.:

  • do punktu 8 i) porządku obrad – projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
  • do punktu 10) porządku obrad – projekty uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Otrzymane od Skarbu Państwa projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.