2020-08-26 16:24

Podstawa prawna: 

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 26 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołało w skład Rady Nadzorczej Banku:

 

 1. Mariusza Andrzejewskiego
 2. Grzegorza Chłopka
 3. Grażynę Ciurzyńską
 4. Zbigniewa Hajłasza
 5. Marcina Izdebskiego
 6. Wojciecha Jasińskiego
 7. Andrzeja Kisielewicza
 8. Rafała Kosa
 9. Krzysztofa Michalskiego
 10. Piotra Sadownika

Bank informuje, że Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku ustalił liczebność Rady Nadzorczej na 11 osób.

Zgodnie z podjętymi uchwałami ww. osoby zostały powołanie na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył:

  1. Zbigniewa Hajłasza – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku,
  2. Marcina Izdebskiego - na  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Notki biograficzne powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Ponadto Bank informuje, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani przez ZWZ z wyłączeniem Piotra Sadownika, oświadczyli, iż nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie są wspólnikami w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie pełnią funkcji członka organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej i nie prowadzą własnej dzielności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do Banku.

Piotr Sadownik oświadczył, że jest członkiem organu nadzorczego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku – Banku Ochrony Środowiska S.A.

Żaden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez ZWZ nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.