2023-05-23 11:40

   

 Stan na 31.03.2023 roku
Liczba akcji

Udział w liczbie głosów  i w kapitale zakładowym

Skarb Państwa367 918 98029,43%
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1)       108 266 112       8,66%
Grupa funduszy Allianz 1) 2)106 567 5598,53%
Pozostali akcjonariusze 3)     667 247 349     53,38%
Ogółem1 250 000 000100,00%

1) Wyliczenia według stanów posiadania akcji na koniec danego okresu publikowanych przez PTE w informacjach półrocznych lub rocznych o strukturze aktywów funduszu i kursu z Biuletynu Statystycznego GPW

2)  W skład Grupy wchodzą: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

3)  W tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który na dzień 31 marca 2023 roku posiadał 24.487.297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu