2018-12-17

Według wstępnych danych GUS, po 10 miesiącach br. polski handel zagraniczny odnotował wzrost wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, zarówno w imporcie jak i eksporcie.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie od stycznia do października br. wyniosły w cenach bieżących 183 mld EUR w eksporcie oraz 186 mld EUR w imporcie. Saldo kształtowało się na ujemnym poziomie 3,2 mld EUR wobec dodatniego wyniku 1,8 mld EUR w analogicznym okresie ub. r. W ujęciu rocznym eksport wzrósł o 6,5%, a import o 9,5%.

Dominujący udział w eksporcie ogółem Polski posiadają kraje rozwinięte na poziomie 87,0 proc. (w tym kraje Unii Europejskiej 80,2 proc.). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie nieznacznie zmniejszył się o 0,3 p.p. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Eksport do krajów rozwijających się stanowił 7,2 proc. eksportu ogółem Polski, natomiast do krajów Europy Środkowo–Wschodniej 5,8 proc. Największy udział w eksporcie Polski mają Niemcy (28,0%), do których wyeksportowano towary o wartości 51,2 mld EUR. Kolejnymi odbiorcami towarów z Polski są Czechy (11,7 mld EUR) i Wielka Brytania (11,2 mld EUR), których udział stanowi odpowiednio 6,4 i 6,1 proc.

Import, według kraju wysyłki, z krajów rozwiniętych po 10 miesiącach br. wyniósł 138,2 mld EUR i odnotował wzrost o 6,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Import z krajów rozwiniętych odpowiada za 74,2 proc. importu Polski ogółem. Import z krajów Europy Środkowo–Wschodniej wyniósł 9,6 proc. importu Polski. Największy udział w imporcie do Polski, według kraju wysyłki, posiadają Niemcy, który stanowi 27,4 proc. importu ogółem. Kolejne kraje pod względem wartości importowanych produktów to Rosja i Chiny z udziałami odpowiednio 7,7 i 7,2 proc.