2020-06-02

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich (BIZ) w Polsce w 2019 r. wyniosła 50,8 mld zł, czyli o 0,5 mld zł więcej niż poprzednim roku poinformował Narodowy Bank Centralny w informacji o bilansie płatniczym za czwarty kwartał ubiegłego roku.


Na wartość ogółem największy wpływ miały reinwestycje zysków podmiotów bezpośredniego inwestowania, które wyniosły 53,4 mld zł, czyli o 15,7 mld zł (41 proc.) więcej niż przed rokiem. Do takiego wzrostu przyczyniły się niższe niż w poprzednim, rekordowym pod tym względem roku, deklarowane dywidendy (spadek o 13 proc.). Z kolei napływ inwestycji w formie udziałów kapitałowych wyniósł 1,7 mld zł, ty, samym był niższy od zanotowanego rok wcześniej o 9,5 mld zł.

Największe inwestycje bezpośrednie napłynęły z Niemiec, Niderlandów oraz Hiszpanii. W przypadku tych dwóch pierwszych krajów wiązało się to z reinwestowanymi zyskami. W przypadku Hiszpanii i krajów o największych odpływach inwestycji, czyli Wielkiej Brytanii, Litwy oraz Rumunii wynikało to z reorganizacji w ramach grup kapitałowych.

Narodowy Bank Polski podał ponadto, że polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2019 r. wyniosły 8,2 mld zł wobec ujemnego salda wynoszącego -1,5 mld zł w poprzednim roku.

Do wzrostu polskich inwestycji za granicą przyczyniła się wysoka wartość transakcji na instrumentach dłużnych, zarówno spłat zadłużenia przez polskich inwestorów bezpośrednich do ich spółek córek za granicą, jak również nowych pożyczek udzielanych tym podmiotom, który osiągnął bliski rekordów poziom 14,2 mld zł wobec odpływu kapitału w wysokości 0,9 mld zł rok wcześniej. Odnotowano jednocześnie niskie saldo reinwestycji zysków, które spadło o 4,2 mld zł, osiągając w 2019 roku wartość 0,9 mld zł. oraz ujemne transakcje dotyczące instrumentów udziałowych na poziomie 6,9 mld zł wobec minus 7,5 mld zł rok wcześniej.


Jak podał NBP największe wartości inwestycji odnotowano w Szwecji (spłaty zadłużenia względem spółek córek), na Cyprze i Niemczech. Kapitał wycofywano z podmiotów ulokowanych w Luksemburgu, Korei Płd. oraz Stanach Zjednoczonych.