2019-04-15

W opublikowanym 12 kwietnia 2019 r. ratingu agencja Standard & Poor's utrzymała ocenę Polski dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.

Utrzymano także rating dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej - na poziomie A-2 oraz dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej - na poziomie odpowiednio A i A-2 z perspektywą stabilną.

 

Według agencji, realnie rosnące wynagrodzenia, publiczne inwestycje z funduszy europejskich oraz stymulacja budżetowa powinna utrzymać solidny wzrost PKB w bieżącym roku.

Jako główne ryzyko zewnętrzne dla polskich eksporterów S&P wskazuje spowolnienie gospodarcze w Niemczech, mimo czego oczekuje jednak w 2019 r. 4 proc. wzrostu PKB Polski.

Agencja sygnalizuje możliwość podniesienia ratingu w przyszłości pod warunkiem wzrostu realnych dochodów w Polsce nadal przewyższajacego wzrost dochodów u kluczowych partnerów handlowych. Innym scenariuszem jest zanotowanie przez rząd nadwyżek budżetowych, prowadzących do obniżenia długu publicznego w ujęciu realnym.

S&P napisała, że może też rozważyć podniesienie ratingu, jeżeli projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych doprowadzi do wzrostu prywatnych oszczędności, zmniejszając rządowe zobowiązania emerytalne, powiązane ze starzeniem się społeczeństwa i kurczącym się odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym.

W ocenie S&P czynnikami podtrzymującymi rating są: zróżnicowana gospodarka, wykształcona siła robocza, członkostwo w UE, poziomu długu pod kontrolą, pojemny rynek wewnętrzny.