2019-01-14

Według wstępnych danych GUS, w okresie od stycznia do listopada 2018 r. polski handel zagraniczny odnotował wzrost wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, zarówno w imporcie jak i eksporcie.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie od stycznia do listopada 2018 r. wyniosły w cenach bieżących 204,3 mld EUR w eksporcie oraz 207,4 mld EUR w imporcie. Saldo kształtowało się na ujemnym poziomie -3,1 mld EUR wobec dodatniego wyniku 1,9 mld EUR w analogicznym okresie ub. r. W ujęciu rocznym eksport wzrósł o 7,1%, a import o 9,7%.

Dominujący udział w eksporcie ogółem Polski posiadają kraje rozwinięte na poziomie 87,0%. (w tym kraje Unii Europejskiej 80,4%). Eksport do krajów rozwijających się stanowił 7,2% eksportu ogółem Polski, natomiast do krajów Europy Środkowo–Wschodniej 5,8%. Największy udział w eksporcie Polski mają Niemcy (28,1%), do których wyeksportowano towary o wartości 57,5 mld EUR. Kolejnymi odbiorcami towarów z Polski są Czechy (13,0 mld EUR) i Wielka Brytania (12,7 mld EUR), których udział stanowi odpowiednio 6,4% i 6,2%.

Import, według kraju wysyłki, z krajów rozwiniętych w okresie 11 miesięcy 2018 r. wyniósł 207,4 mld EUR i odnotował wzrost o 9,7% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Import z krajów rozwiniętych odpowiada za 74,1% importu Polski ogółem. Import z krajów Europy Środkowo–Wschodniej wyniósł 9,6% importu Polski. Największy udział w imporcie do Polski, według kraju wysyłki, posiadają Niemcy (27,3% importu Polski ogółem). Kolejne kraje pod względem wartości importowanych produktów to Rosja i Chiny z udziałami odpowiednio 7,6% i 7,3%.